Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin nhan đề Chìa khóa kho A-Lầu 4
Xuẩt bản,phát hành
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
AK2009001-6, Ak2009007, AK2009008-11, Ak2009012, AK2009013-8, Ak2009019, AK2009020, AK2009031-58, Ak2009059, AK2009060-105
Tổng số bản: 95
Số bản rỗi: 95 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A- lầu 5
Chìa khóa kho A-Lầu 7
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích