Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin nhan đề Chìa khóa kho B
Xuẩt bản,phát hành
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
AK2014278, AK2014385, BK2009001, bk2009003, bk2009006-8, BK2009009, bk2009011, BK2009012, bk2009013-5, BK2009017, bk2009018, BK2009020-1, bk2009022, BK2009023, bk2009024, BK2009026, bk2009029-31, BK2009032-5, bk2009036-7, BK2009038, bk2009039, BK2009040-2, bk2009043, BK2009044, bk2009045-52, BK2009053, bk2009054-60, BK2009061, bk2009062-70, BK2009071, bk2009073-114, bk2009116-44, bk2009154, BK2014276-475
Law_Lib: Kho C [ Bận ]  Sơ đồ

Tổng số bản: 337
Số bản rỗi: 332 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
Chìa khóa kho A-Lầu 7
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích