Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ eng
K1401 .C55
Thông tin nhan đề Clinical trials - A Global handbook : Bilingual edition
Xuẩt bản,phát hành Ho Chi Minh City : Baker & McKenzie, 2010
Mô tả vật lý 649p. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Table of contents:
Từ khóa 1. Clinical trials. 2. Sở hữu trí tuệ.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
12:B18120000261-2
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích