Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ eng
KPV1160 .I68
Thông tin nhan đề Intellectual Property Guide in Vietnam
Xuẩt bản,phát hành Ho Chi Minh City : Baker & McKenzie, 2010
Mô tả vật lý 65p. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Civil code and commercial Law; Trademarks; Trade mame and domain names; Geographical indications; Patents; Integrated circuits- Plant varieties- Industrial designs; Other provisions on patents and industrial designs; Trade secrets; Rights against unfair competition; Enforcement of industrial property rights; Copyright; Transfer of industrial property rights; International relations; Conclusion- Appendix a; Contact details
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
12:B18120000314-5
Law_Lib: Kho C [ Rỗi ]  Sơ đồ
12:C18120002021, C18120002025-6
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích